Những lưu ý chung

1. NHỮNG NGÀY NGHỈ LỄ

  • Các ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước Việt Nam và các ngày nghỉ theo lịch của nhà trường sẽ được thông báo trước cho phụ huynh được biết.
  • Học phí sẽ được tính tròn tháng, các khoản phí ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước Việt Nam và lịch nghỉ của Nhà trường sẽ không dược hoàn lại (trừ tiền ăn).

2. TẠM NGHỈ VÀ BẢO LƯU

  • Nhà trường sẽ không thu tiền trong trường hợp bé nghỉ tròn tháng từ ngày 1 đến ngày 30 hoặc ngày 31 của tháng đó.
  • Nhà trường sẽ bảo lưu tất cả các khoản nộp của bé trong vòng 1 năm. Quá thời hạn bảo lưu, nhà trường không có trách nhiệm hoàn tiền học phí bảo lưu cũng như không đảm bảo được việc còn chỗ cho trẻ. Nếu bé đi học trở lại sẽ phải làm thủ tục nhập học lại từ đầu.

3. XIN NGỪNG HỌC VÀ HOÀN HỌC PHÍ

  • Nếu học sinh ngừng học trong năm học, phụ huynh có trách nhiệm thông báo nghỉ học cho văn phòng nhà trường ít nhất 30 ngày trước khi nghỉ. Nhà trường sẽ không trả các khoản phí mà phụ huynh đã đóng trừ tiền ăn (tiền ăn sẽ được hoàn lại vào tháng tiếp theo).
:
Họ và tên :
contact.Age :
contact.Address :
Số điện thoại :
Email :
Facebook :
contact.Position :
contact.CV :
contact.Avatar :
Nội dung :